دوره های آموزشی

دوره های MBA و DBA

ردیف

عنوان دوره

طول دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(به ریال)

بازه زمانی

1

MBA مدیریت عملکرد

۳۲۰

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مرداد99 تا مرداد 1400

2

DBA مدیریت عملکرد

۳۸۴

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

"              "

3

MBA مدیریت دانش

۳۱۰

۸۵/۰۰۰/۰۰۰

"              "

 

دوره های عمومی آموزش ضمن خدمت

ردیف

عنوان دوره

طول دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(به ریال)

بازه زمانی

1

دوره جامع آشنایی با قوانین مالیاتها

۱۶

۶/۰۰۰/۰۰۰

مرداد99 تا مرداد 1400

2

آشنایی با مقررات بیمه در قراردادهای پیمانکاری

۱۲

۴/۵۰۰/۰۰۰

"              "

3

شناخت و کاربرد انواع تضامین در معاملات

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

4

مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی

۱۶

۶/۰۰۰/۰۰۰

"              "

5

قانون کار و دفاع در مراجع حل اختلاف

۱۶

۶/۰۰۰/۰۰۰

"              "

6

قوانین و مقررات بیمه

۱۲

۴/۵۰۰/۰۰۰

"              "

 

  

دوره های آموزشی در حوزه مدیریت دانش

ردیف

عنوان دوره

طول دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(به ریال)

بازه زمانی

1

طراحی و استقرار مدیریت دانش

۲۴

۷/۵۰۰/۰۰۰

تیر 99 تا مهر 99

2

تربیت ارزیاب سطح بلوغ مدیریت دانش

(صدور گواهی ارزیابی مدیریت دانش)

۲۴

۹/۰۰۰/۰۰۰

"              "

3

استراتژی دانش

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

4

تربیت مشاور و مربی مدیریت دانش

۳۲

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

"              "

5

انجمن های خبرگی و تسهیلکری دانش

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

6

پکیج کامل مدیریت دانش

 (با تخفیف)

۹۶

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

"              "

 

دوره های آموزشی در حوزه توسعه شایستگی مدیران حرفه ای

ردیف

عنوان دوره

طول دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(به ریال)

بازه زمانی

1

کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی و نحوه استقرار

۱۶

۷/۵۰۰/۰۰۰

مرداد 99 تا بهمن 99

2

بخشنامه سازمان اداری استخدامی و شاخص های شایستگی

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

3

تربیت ارزیاب  کانون ارزیابی وتوسعه شایستگی

(صدور گواهی ارزیابی شایستگی های حرفه­ای)

۲۴ با ۵۰ ساعت کارورزی

۲۲/۰۰۰/۰۰۰

"              "

4

توسعه مدیران حرفه ای نیازمند آموزش در فرآیند ارزیابی

طبق بخشنامه

ساعتی۲۸۰/۰۰۰ (ریال)

"              "

 

 

دوره های آموزشی در حوزه مدیریت و تعالی عملکرد و منابع انسانی

ردیف

عنوان دوره

طول ­دوره

(ساعت)

هزینه

(به ریال)

بازه زمانی

1

فرهنگ و ارزشهای سازمانی

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

مرداد 99 تا آذر 99

2

تعهد و تعلق سازمانی

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

3

هدف گذاری و مدیریت اهداف

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

4

تفکر خلاق و رهبری خلاق و اثربخش

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

5

تفکر تحلیلی و حل مسئله

۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰

"              "

6

مهارت ارتباطی

۱۶

۶/۰۰۰/۰۰۰

"              "

7

کار تیمی و مهارتهای تیم سازی و شبکه سازی

۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰

"              "

8

اپیدمی نوآوری و ایده

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

9

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

10

مدیریت و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰

"              "

11

تربیت ارزیاب مدیریت عملکرد

۱۶

۶/۰۰۰/۰۰۰

"              "

12

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰

"              "

13

آموزش، یادگیری و توانمندسازی منابع انسانی

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

14

نظام جامع پیشنهادها و مدیریت مشارکتی

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

15

قوانین و مقررات کاربردی حوزه منابع انسانی

۸

۳/۰۰۰/۰۰۰

"              "

16

مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی

۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰

"              "

17

7 عادت رهبران حرفه­ای (ویژه مدیران عالی و رهبران)

۲۴

۶۵/۰۰۰/۰۰۰

"              "

18

7 عادت مدیران حرفه­ای (ویژه سرپرستان و مدیران اجرایی)

۱۶

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

"              "

19

7 عادت کارکنان حرفه­ای

(ویژه کارکنان سازمان)

۱۶

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

"              "

20

پکیج کامل مدیریت منابع انسانی

(با تخفیف ویژه)

۲۲۰

۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰

"              "