برنامه راهبردی

مأموریت: (در یک جمله تخصصی و کوتاه):

بهبود محیط کسب و کار: راهبردی نظری برای کاهش هزینه ­های زائد فعالیت اقتصادی

بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی و گذار به اقتصاد بازار تلقی می­گردد و به نوعی راهبرد بدیل خصوصی سازی محسوب می­گردد. اگر خصوصی سازی را بتوان راهبرد توسعه از بالا به پائین نامید، بهبود محیط کسب و کار راهبردی از پائین به بالا است. بهبود محیط کسب و کار از طریق بهبود مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی که بر فعالیت های کسب و کار حاکم اند، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را کاهش و باعث افزایش جذب سرمایه گذاری و رونق فعالیت های اقتصادی می شود.

اهداف بلند مدت (5 ساله):

 • ترویج راهبرد بهبود محیط کسب و کار به عنوان مهمترین راهبرد توسعه بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
 • شناسایی و دسته بندی مشکلات و موانع کسب و کار فعالیتهای اقتصادی
 • تلاش در جهت اصلاح رویه‌های خدمات دولتی و کاهش مراحل، زمان و هزینه‌های خدمات
 • تلاش در جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی
 • ایجاد سامانه سنجش و بهبود محیط کسب و کار در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی

 

اهداف کوتاه مدت:

 • تدوین شبکه برنامه گروه
 • اجرای پروژهای تحقیقاتی (درون سازمانی)
 • پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی
 • جذب اعضاء هیئت علمی
 • اجرای طرح های پژوهشی بین رشته ای و کاربردی
 • انتشار مقاله
 • انتشار کتاب
 • طراحی و اجرای کارگاهای تخصصی آموزشی

 

اهداف کیفی گروه پژوهشی:

گروه سنجش و بهبود محیط کسب و کار یکی از گروه های پژوهشی پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران است که ماموریت آن تولید و انتشار دانش در حوزه محیط کسب و کار است. هدف اصلی گروه سنجش و بهبود محیط کسب و کار کمک به کاهش هزینه هایی است که به علت ناکارآیی محیط به صاحبان کسب و کار تحمیل می شود، در راستای این هدف گروه به بررسی محیط فعالیت اقتصادی صاحبان کسب و کار می پردازد و موانع کسب و کار و نیز هزینه های ناشی از محیط اقتصادی را شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی می کند و برای رفع آنها به ارائه راهکار می پردازد.