اهداف گروه


  • بسط ادبیات نظری و تجربی در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسعه با تاکید بر ویژگی ­های جامعه ایران
  • شناسایی مسائل اجتماعی و فرهنگی فراروی توسعه در ایران
  • ایفای نقشی موثر در تدوین، ارزیابی و یادگیری سیاست ­ها در فرآیند سیاستگذاری و برنامه­ ریزی در حوزه ­های اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، بخشی و سازمانی
  • پشتیبانی علمی و تخصصی دستگاه­ های اجرایی، موسسات و سازمان ها در مباحث مرتبط با حوزه اجتماعی و فرهنگی توسعه و بکارگیری دانش اجتماعی در سیاستگذاری­ ها و برنامه ­ریزی ­های توسعه
  • حمایت از نهادینه کردن پیوست (ارزیابی تاثیرات) اجتماعی – فرهنگی در سیاست­ ها، برنامه ­ها و اقدامات توسعه ­ای
  • حمایت از مباحث توانمندسازی اجتماعی، سرمایه اجتماعی و  مطالعات نهادهای مدنی در ایران
  • تربیت پژوهشگران و محققان آشنا به دانش مرتبط با موضوعات اجتماعی و فرهنگی توسعه جهت طراحی و مدیریت پژوهش­ های مرتبط
  • تعامل هدفمند و موثر با دانشگاه و بهره­ گیری از ظرفیت­ های علمی و تخصصی دانشگاه برای پیشبرد اهداف توسعه کشور