معرفی اعضای گروه


ردیف

نام

پست شغلی

نشانی الکترونیکی

شماره تماس

1

مریم احمدی گیوی

عضو هیئت علمی و سرپرست گروه

ahmadigivim@yahoo.com

0915301677

2

علی میرزائی

عضو هیئت علمی

Mirzaeea.ph@gmail.com

09127715209

3

هاشم واعظی

عضو هیئت علمی

vaezihashem@gmail.com

09126004554

4

نیما شجاعی

پژوهشگر

Ni.shojaei@gmail.com

09120861064

5

گیتا یوسف­پور

پژوهشگر

Yousefpour.gita@gmail.com

09354312690